Новини

ЕвропаЛюбопитниПътищаТранспортNews Archive
italia-1

Италия – минимална работна заплата за шофьорите

Секретариатът на Международния съюз за автомобилен транспорт (IRU) е бил информиран от италианската асоциация на превозвачите, че от 22 юли 2016 г. в Италия е в сила нов закон (DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2016, n. 136) за командироването на работници.

1. Цел и обхват
Основната цел на закона е да осигури на командированите работници същите условия на труд и наемане, които се гарантират в страната за местните работници. Това означава заплащане на същата минимална заплата и същия размер почивни дни съгласно съответния колективен трудов договор, както и:

1) максималните периоди за работа и минималните периоди за почивка;
2) минимален платен годишен отпуск;
3) минимални надбавки към заплатата, включително за извънреден труд;
4) условия за временно преместване на работници;
5) здравословни и безопасни условия на работното място;
6) защитни мерки за определени групи работници (бременни жени, деца и младежи);
7) еднакво третиране на мъжете и жените и други антидискриминационни разпоредби.

Автомобилен транспорт – в нормативния акт изрично са посочени каботажните превози като попадащи в обхвата на закона. Секретариатът на IRU спешно се опитва да изясни дали и други превози не попадат в неговото приложно поле.

2. Регистрация
Преди всяко командироване командироващото предприятие трябва да изпрати на италианското Министерство на труда определена информация, включително за броя на командированите работници, дата на започване и завършване на командировката, място на извършване на услугата. Предприятието е длъжно да изпрати тази информация преди 24:00 часа в деня, предхождащ началото на командировката, а всички последващи изменения в рамките на 5 дни. Конкретните изисквания към това уведомление ще бъдат определени с наредбата за прилагането на закона.

3. Съхранение на документи
По време на командировката и до 2 години след нейното завършване командироващото предприятие е задължено да съхранява (с копие на италиански език) трудовия договор, фишовете за заплатите, отчетите за началото, края и продължителността на работното време, документите, доказващи изплащането на заплатите, уведомлението за възникването на трудовото правоотношение, сертификата за приложимото законодателство за социално осигуряване.

4. Представител
Законът предвижда също командироващите предприятия да имат представител в Италия, който да е в състояние да отговаря на запитвания на контролните служби и да разполага с определени документи на предприятието. Европейската комисия е уведомена за новите разпоредби в Италия.

Законодателното постановление е официално публикувано в италианския Държавен вестник, но информация за прилагането му все още няма официално оповестена, поради което много въпроси засега остават неизяснени.

Източник : www.transporten-vestnik.com и www.gazzettaufficiale.it

Arrow_Left-Blue Arrow_Left-White Arrow_Right-Blue Arrow_Right-White Arrow_Up-White Barrier_IconSVG Crane_IconSVG facebook_IconSVG HandsCarringBox_IconSVG LinkedIn_IconSVG Mail_IconSVG Plane_IconSVG RSS_IconSVG Ship_IconSVG Telephone_IconSVG Truck_IconSVG Tumblr_IconSVG Warehouse_IconSVG